برچسب: سالن زیبایی محدوده ملاصدرا

  • سالن زیبایی ملاصدرا | 09999890774

    سالن زیبایی ملاصدرا | 09999890774

    سالن زیبایی ملاصدرا مصاحبه‌ها شامل دو نوع سوال بود: نیمه ساختاریافته و – سوالات .  برای عمق پاسخ‌ها اجرا شد. مصاحبه با اجازه شرکت کنندگان نوارهای صوتی ضبط شد. شرکت کنندگان همچنین بودند اطلاع دادند که می‌توانند سوالات را رد کنند یا از شرکت در هر زمانی امتناع کنند. سالن زیبایی در ملاصدرا مشارکت در […]