برچسب: سالن اپیلاسیون جمشیدیه

  • سالن زیبایی جمشیدیه | 09999890774

    سالن زیبایی جمشیدیه روش‌ها نمونه‌های رسوب و رسوب از مخازن آلوده در سالن‌های زیبایی در اطراف ایالت جمع‌آوری شدند. نیوجرسی. نمونه‌ها از هشت سالون برای یک مجموعه از پارامترهای شیمیایی مورد توجه تحلیل شدند. آرایش نمونه‌ها مطابق با دپارتمان حفاظت از محیط‌زیست نیوجرسی جمع‌آوری شدند. سالن زیبایی در جمشیدیه دستورالعمل‌های نمونه‌گیری. نمونه‌های رسوب و رسوب […]